Regulamin płatności

Regulamin serwisu internetowego Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA synapsa.org.pl

Postanowienia ogólne

§1

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA

jest firma Clinicus Piotr Wereszczyński z siedzibą woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Kraków, gm. Kraków, miejsc. Kraków, ul. Wolności, nr 46, lok. 5, 30-661, Numer NIP 7591648310 Numer REGON 364836423 tel. 664 134 000 lub mail: clinicus@krakowskipsycholog.pl

a)Kontakt z Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA, . Kasprowicza 3/7, 31-523 Kraków tel. +48 664 134 000 lub rejestracja mailem:kontakt@synapsa.org.pl

§2

Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

§3

Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:

a) Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach serwisu synapsa.org.pl

b) serwis Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA – witryna internetowa umieszczona w Internecie pod adresem: www.synapsa.org.pl

c) Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

f) Psycholog – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).

g) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).

h) Świadczenie usługi drogą elektroniczną (telewizyta) – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).

i) wizyta osobista – wizyta odbywająca się w lokalu: Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA, . Kasprowicza 3/7, 31-523 Kraków

j)  Dotpay sp. z o.o., ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków, KRS 0000700791 – serwis obsługi płatności prowadzony

§4

Wyrażenie przez Klienta zgody na przestrzeganie regulaminu, równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

Rodzaje usług i warunki ich świadczenia

§5

W ramach serwisu dostępne są następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

a) usługi psychologiczne, świadczone w formach:
– telewizyty, wizyty osobistej

b) pozostałe usługi, polegające na udzielaniu informacji o warunkach świadczenia usług psychologicznych oraz innych informacji zawartych w ogólnodostępnej części serwisu Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA

§6

Usługi psychologiczne świadczone są przez Psychologów na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).

§7

Usługi psychologiczne są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie Małopolski Ośrodek Psychoterapii SYNAPSA. Usługi te wykonywane są na podstawie umowy z Klientem, zaś warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie opłacania danej sesji . 

Formy i zakres usług psychologicznych

§8

Usługa psychologiczna w formie, telewizyta( telefonicznej/wiedo polega na rozmowie z Psychologiem prowadzonej w przy użyciu sprzętu i oprogramowania umożliwiającego transmisję głosu i obrazu w czasie rzeczywistym).

Czas trwania tej usługi(wizyty) od 45- 60 min zależny jest od rodzaju terapii i osoby psychologa.

§9

Celem zarezerwowania pierwszego terminy usługi (wizyty) psychologicznej w formie, teiewizyty

Klient powinien:
a) skontaktować się z rejestracją telefonicznie, email kontakt@synapsa.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego ,
b) wybrać Psychologa, z którym chce odbyć telewizytę ,
c) ustalić termin konsultacji za pośrednictwem rejestracji telefonicznie, formularz kontaktory, lub email kontakt@synapsa.org.pl ,
e) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem przelewem na konto: 50 1020 5558 1111 1633 5150 0014 lub systemem Dotpay . 

§10

Rezerwacja usługi w formie telewizyty odbywa się w dwóch etapach:
a) wstępna rezerwacja – odbywa się przesz kontakt z rejestracją telefonicznie, email kontakt@synapsa.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego
b) rezerwacja opłacona – następuje po zaksięgowaniu w terminie płatności dokonanej przez Klient na 7 dni przed pierwszą wizytą. Przy kolejnych wizytach płatności odbywa się na 24h przed wizytą.

§11

Po dokonaniu wstępnej rezerwacji usługi inni Klienci nie mają możliwości zarezerwowania usługi u tego samego Psychologa w tym samym czasie. Jeśli czas oczekiwania na płatność zostanie przekroczony następuje anulowanie wstępnej rezerwacji usługi.

§12

Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę lub o anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi jest przekazywana , wybranemu Psychologowi. Jeśli Klient przy rejestracji lub później wskażą opcję otrzymywania informacji potwierdzającej zdarzenia na adres e-mail, dostanie dodatkowe potwierdzenie na podany adres mailowy.

Wymagania techniczne

§13

Informacje o tym w jakiej formie usługi psychologiczne świadczy konkretny Psycholog umieszczone są w ogólnodostępnym profilu Psychologa.

§14

Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Zamawiającego dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, tj. komputera klasy PC z systemem operacyjnym MS Windows XP lub nowszym, podłączonego do Internetu i korzystającego z przeglądarki internetowej.

§15

Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Rozmowy internetowej niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek oraz mikrofonu, a także oprogramowania umożliwiającego bezpośrednią komunikację głosową.

§16

Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Wideo rozmowy niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej, a także oprogramowania umożliwiającego bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku.

§17

Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Rozmowy telefonicznej niezbędne jest posiadanie telefonu stacjonarnego.

Wynagrodzenie i sposób płatności

§18

Koszt usługi psychologicznej zależy od jej formy i jest określony w cenniku w ogólnodostępnej części serwisu synapsa.org.pl.

§19 WIZYTA OSOBISTA

Wynagrodzenie za usługi psychologiczne jest uiszczane za pomocą:
a) kanałów płatności dostępnych w serwisie synapsa.org.pl – za pośrednictwem Dotpay;
b) przelewu bankowego: 50 1020 5558 1111 1633 5150 0014 .wpisując w tytule imię i nazwisko państwa terapeuty. 

§20

W przypadku pierwszej wizyty – Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu usługi psychologicznej. Płatność za pierwszą wizytę powinna być dokonana przed na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność.

§21

Dokonanie płatności następuje w momencie zaksięgowani na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzenia wpłaty przez serwis Dotpay.

Klient jest zobowiązany do przesłania dowodu wpłaty na adres email kontakt@synapsa.org.pl

§22

W przypadku gdy dokonanie płatności nastąpi po anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi Klient może ponownie wybrać termin zamówionej usługi u danego Psychologa.

§23

Usługodawca na życzenie Klienta wystawi fakturę VAT/rachunek obejmujące uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Chęć otrzymania faktury/rachunku powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Faktura będzie wysłana Klientowi nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

Odstąpienie od umowy

§24

1. Odstąpienie od umowy dotyczącej płatnych usług świadczonych przez serwis synapsa.org.pl może nastąpić, z zastrzeżeniem niniejszego regulaminu, poprzez złożenie oświadczenia w formie email , lub telefonicznej drugiej stronie umowy najpóźniej w terminie 24 godzin przed terminem rozpoczęcia świadczenia zarezerwowanej usługi.
3. Usługodawca może odstąpić od umowy przesyłając odpowiednie powiadomienie drogą telefoniczną lub email na adres podany w formularzu kontaktowym . W takiej sytuacji Klient może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od umowy dotyczącej tej usług, wtedy wpłacone środki przy rezerwacji będą zwrócone na konto z którego przelew został zaksięgowany w ciągu 72h.

Ochrona danych osobowych

§25

§26

Dane dotyczące Klienta są przekazywane Psychologowi, który świadczy usługi na rzecz tego Klienta.

§27

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich kontroli oraz zmiany. Może także w każdej chwili żądać ich usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta tylko w przypadku gdy nakazuje mu to przepis prawa.

Odpowiedzialność

§28

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
b) błędnej rejestracji Klienta, lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
2. Usługodawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu synapsa.org.pl w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.

§29

1. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego mu przez Klienta.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Psychologów w ramach świadczonych przez nich usług.

§30

Klient i Usługodawca nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

§31

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawca może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.

§31

Usługodawca ma prawo wstrzymania przyjmowania zamówień na usługi po zamieszczeniu odpowiedniej informacji w serwisie synapsa.org.pl. Zamówienia, które zostały prawidłowo złożone przed zamieszczeniem informacji o wstrzymaniu przyjmowania zamówień zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

§32

Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części serwisu synapsa.org.pl można zgłaszać za pomocą sytemu wiadomości email w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi lub dnia w którym miała być ona wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.

§33

1. Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej,
b) przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.
2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.
3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego

§34

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.

§35

W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

§36

Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

Postanowienia końcowe

§37

Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych w serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§38

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.

§39

Usługodawca informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem. Środki techniczne dostępne Klientom w celu zminimalizowania ryzyka przedstawia informacja na stronie serwisu www.synapsa.org.pl.

§40

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie serwisu synapsa.org.pl i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem tego serwisu umów.

§41

Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie serwisu synapsa.org.pl. Dodatkowo Klienci informowani są o zmianie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu kontaktowym.

§42

Usługodawca i Psychologowie nie będą udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.